Video Article

Video Article Open Access

Various Kinds of Self-Healing Elastomer Materials for 3D Printing

Xiaoxuan Liu*, Yan Yang, Zhu Liu, Hongping Xiang, Junyi Zhou

Volume 1, Article ID 2020-0835 (2020)

Publication Date (Web) : 03 Nov 2020

DOI: 10.5185/vpoam.2020.0835